Avek Engelli Vatandaşlarımız İçin Bildiriyor

Avek Engelli Vatandaşlarımız İçin Bildiriyor

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını belirleyen en önemli unsur, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranıdır. 2018’de yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak bir otomobil sahibi olabilirler. Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da B sınıfı bir ehliyet sahibi olmak kaydıyla, engelli bireye ait bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda belirtilen ortopedik engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için; kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ancak bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilir ve bu araçları kendileri kullanılabilirler.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde, belirli bir mal veya ürün üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. ÖTV oranı her yıl, kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin büyümesine göre değişkenlik göstermektedir. Vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olanlar, özür durumunu Nüfus Cüzdanlarına işletip özürlü aylığı alabilir ya da vergi indiriminden faydalanabilirler.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Engelli alınan araç kimler tarafından kullanılabilir?

%90 ve üzeri için engelli kişinin (birinci, ikinci ve üçücü derece) yakınları kullanabilir. 

 • Engelli raporu olan kişinin seçebileceği araç motor seçenekleri nedir?

1 Ocak 2019 itibari ile hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.400 TL’yi aşmayan motor seçeneklerini tercih edebilir.

 • Üzerine araç alınan engelli bireyin engelli sürücü belgesine sahip olması gerekir mi?

Gerekli değildir, engelli oranı %90 ve üzerinde olan rapor sahipleri ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir.

 • Engellilik oranı %90’ın altında olan bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir mi?

EVET. Engelli raporu %90 ve altı durumlarda ÖTV muafiyetinden yararlanabilir. Şartları aşağıdaki gibidir.

İlgili kanunda da belirtildiği gibi, kişinin aldığı engelli raporunun kapsamında, Vücut uzuvlarının eksikliği veya kısalığının bulunması gereklidir.

Engelli araç kullanımı için uygun ehliyetinin olması gereklidir.

Raporla beraber TSE'ye uyan bir aparat takılmalıdır. Veya raporun kapsamına göre aracın, kişinin engellilik duruma göre uygun vites donanımına sahip olması gerekmektedir.

 • Zihinsel engelli birey ÖTV indiriminden faydalanabilir mi?

Engelli raporu yüzdesi %90 ve üzerinde olmak şartı ile engelli bireyin adına araç alınabilir.

 

 • Engelli üzerine olan aracın ilk iktisabından sonra doğal afet veya kaza sonucu pert olması durumunda, yeni bir sıfır araç alınmak istenirse ÖTV ödenir mi?

Doğal afet veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde bu aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi aynı koşullarla başka bir aracın ilk iktisabında da istisnadan yararlanabilecektir.

 

 • Engelli bireyler araçlarını aldıktan 5 yıl sonra engeli olmayan bir kişiye ÖTV ödemeden satabilirler mi?

Evet satabilir. Ruhsat sahibi, engelli aracını, ruhsat tescil tarihinden beş yıl sonra, aracın ÖTV sini ödemeden her hangi bir kişiye satış yapabilir.

 

ÖTV Kanununun 15/2-a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç, ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda ise bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre; Kanunun 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.

 • ÖTV kanununda malul ve engelli bireyler için uygulanan muafiyetin kapsamı nedir?

         1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan araçların motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.

         1 Ocak 2019 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan araçların bedeli ÖTV ve KDV DAHİL 247.400 TL’yi aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır. 247.400 TL’lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir.

 • Engelli bireyin vefat etmesi halinde ÖTV istisnası kapsamında iktisap eden aracın veraset intikalinde ÖTV ödenmesi istenir mi?

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez.                                                              

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

 

EHLİYET DURUMU

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 2016 dan itibaren, eskiden H sınıfı olan engelli ehliyetleri A veya B sınıfı olarak veriliyor.

B Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın 18, A Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın en az 20 olması gerekmektedir. Avrupa standartları gereğince, eğer A sınıfı ehliyet alacaksanız daha öncesindeki 2 yıl A2 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor.

Ayrıca, her iki ehliyete sahip olmak için engelli vatandaşlarımızın en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uygun değilseniz, sürücü belgesi alma hakkına sahip olamıyorsunuz.

Yazılı ehliyet sınavına girdikten sonra, engel durumlarına göre aldıkları direksiyon derslerinden sonra, özel aparatlı araçlar ile sınava girerler ardından başarılı olma durumunda ehliyetlerine sahip olabilirler.

Engelli Sürücüler, tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık raporlarına göre özel donanımlı araçları kullanabilirler.

Engelli bireylerin araç alımlarında akıllarındaki soruları gidermek için soru ve cevaplar hazırlanmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

 

 • Kaza sonucu vücudunun fonksiyonlarını sonradan kaybeden biri var olan sürücü belgesini nasıl değiştirebilir?

Bu kişiler tekrar yazılı sınava tabi tutulmazlar, verilen sağlık raporuna göre düzenlenmiş özel araçlarla eğitim aldıktan sonra, direksiyon sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan sürücüler engelli sürücü belgesi almaya hak kazanır.

 

 • Engelli ehliyeti alabilmek için engel oranının yüzde kaç olması gerekiyor?

Bunun için ise devlet hastanelerinden alınan rapor ve araç kullanımı için gerekli aparatların yeni H ehliyetlerinde bulunan kodları belirtilmesi gerekir.

 

 • İşitme engelliler nasıl ehliyet alabilir?

Sürücü kurslarında Valilik tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından işitme engeli olan kişilere teorik ve direksiyon eğitimi verilir.

İlgili kanundaki değişkenlik gösterebilecek uygulamalar hakkında, yol göstermesi amacıyla sitemizde yayınlanan bu açıklama ilerleyen zamanlar referans olarak gösterilemez. Güncel kanun değişikliklerini resmi gazeteden takip etmenizi tavsiye ederiz.

Bahsi geçen kanunlardaki değişikliklere ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Detayılı bilgi için 0850 460 25 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Bununla beraber WhatsApp hattımız da hizmetinizdedir.